WijzigingArbowet 1 juli 2017

Wijziging Arbowet 1 juli 2017

Via de media heeft u wellicht al vernomen dat per 1 juli aanstaande de Arbowet gaat wijzigen. Dit zal gevolgen hebben voor u, uw medewerkers en voor ons als arbodienst.

Om medewerkers en werkgevers meer te betrekken bij het arbobeleid, gaat de Arbowet veranderen. De wijziging van de Arbowet heeft onder meer gevolgen voor de rol van de bedrijfsarts en de inspanningen die verschillende partijen, waaronder u als werkgever moeten leveren om beroepsziekten te voorkomen.De belangrijkste wijzigingen hierin hebben  te maken met de invoering van een wettelijk verplicht Basiscontract Arbodienstverlening, een verdere gedefinieerde invulling van taken voor de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en een invulling van verantwoordelijkheden voor de werkgever.

Waarom de wijzigingen in de Arbowet?
De reden dat de Arbowet gaat veranderen is om medewerkers en werkgevers meer te betrekken bij het arbobeleid. Het kabinet liet eerder al weten dat het de komende jaren de aandacht voor preventie in bedrijven wil bevorderen én de samenwerking tussen de reguliere zorg (huisartsen, medisch specialisten e.d. en de bedrijfsgezondheidszorg (de bedrijfsarts) wil verbeteren.

De belangrijkste punten op een rij
Werkgevers worden per 1 juli aanstaande wettelijk verplicht om een contract af te sluiten (met een gecertificeerde arbodienst) waarin een aantal zaken zijn vastgelegd. Dit wordt ook wel het Basiscontract Arbodienstverlening genoemd. Voor lopende contracten met arbodienstverleners zal na het ingaan van de wetswijziging een overgangsperiode van één jaar tot 1 juli 2018 gelden om het contract aan te passen. In het Basiscontract moeten de volgende zaken zijn vastgelegd:

  • De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) dient iedere 4 jaar geactualiseerd te worden en tussentijds zal de preventiemedewerker, voor het MKB de eigenaar/directeur ervoor moeten zorgen dat ‘gezond werken’ en dus het vermijden van risico’s  prioriteit heeft. Heeft u als bedrijf nog geen RI&E dan is het noodzakelijk dat u hier zo spoedig zorg voor gaat dragen. U kunt hiervoor met ons contact opnemen.

  • Iedere werknemer dient, ook zonder ziekmelding, directe toegang tot de bedrijfsarts te hebben via een ‘open spreekuur’.

  • Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. De second opinion moet nog worden uitgewerkt in de nieuwe Arbowet. Er wordt verwacht dat zeer binnenkort de definitieve kaders duidelijk zijn. Wij houden u hierover op de hoogte.

  • De bedrijfsarts moet in de gelegenheid worden gesteld, indien hij dit noodzakelijk acht, om iedere werkplek, afdeling of bedrijf te bezoeken.

  • De bedrijfsarts moet de mogelijkheid hebben om in overleg te gaan met de medezeggenschapraad en preventiemedewerker. Binnen het MKB geldt dat voor bedrijven tot 25 medewerkers de eigenaar/directeur deze rol kan vervullen. Het doel van dit overleg is het leveren van adequate bedrijfsgezondheidszorg.

  • Medewerkers en werkgevers die niet tevreden zijn over de behandeling moeten gebruik kunnen maken van een onafhankelijke klachtenregeling bij de arbodienst.

  • De bedrijfsarts heeft een meldingsplicht voor beroepsziekten.

Handhaving en Toezicht

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid  krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen, daar waar niet volgens de normen van de Arbowet wordt gewerkt, wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld (beboet) aan de werkgever. Dit kan inhouden dat bedrijfsarts en werkgever beide een boete krijgen opgelegd. Ook mag de Inspectie SZW werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.

U zult ongetwijfeld vragen hebben: wat heeft deze nieuwe wet voor gevolgen voor mijn bedrijfsvoering? Hoe kom ik aan een actuele RI&E? Belt de bedrijfsarts van te voren wanneer hij mijn bedrijf komt bezoeken? Hoe zit het met de kosten van medewerkers die zonder ziekmelding naar de bedrijfsarts willen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw casemanager of een mail sturen naar gezondwerken@pantergroep.nl

U krijgt per omgaande antwoord op uw vragen.

Wij zullen u de komende tijd op de hoogte houden van de nog eventuele aanpassingen in de nieuwe Arbowet en danken u voor uw aandacht.

Directie en medewerkers PanterGroep B.V.

Overzicht

  • Linkedin
  • Facebook
  • Twitter